Kvalitets & miljöpolicy

KVALITETS-, MILJÖ-, OCH ARBETSMILJÖSYSTEM FÖR HOLMGREN BYGG AB (KMA)

Allmänt
KMA-systemet har upprättats för att säkerställa att:

  • Kundens kvalitetskrav uppfylls. Rätt kvalitet ger kundnytta
  • Vi arbetar systematiskt med miljöfrågor för att nå våra egna och kundens miljömål
  • Vi skapar en säker arbetsmiljö och i förlängningen hög trivselnivå och effektivitet

Systemen fungerar även som en manual med de processer och rutiner angivna som ska gälla för samtliga projekt som företaget genomför. Systemet är bland annat utarbetat från kraven i ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö)

Kvalitetspolicy
Holmgren Bygg AB ska vara ett företag som karaktäriseras av gedigen yrkesskicklighet och god kvalitet. Vi ska leverera objekt som beställaren förväntar sig med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.

Vårt goda rykte ska bevaras genom att vi:

  • Minst uppfyller kundens krav i kontraktshandlingarna
  • Utför egenkontroll och har korta raka beslutsvägar
  • Har god och nära kontakt med kunden
  • Spetsutbildar vår personal ständigt
  • Avsätter tid för medarbetarsamtal

Kvalitetsmål
Vårt mål som gäller för samtliga projekt är: Att vårt goda rykte skall sprida sig.

Miljöpolicy
Holmgren Bygg är ett byggföretag som är verksamt i Gästrikland, Dalarna och norra Uppland. Inom den verksamhet som vi bedriver har vi ett ansvar för vår gemensamma miljö och ska vidta åtgärder för att minimera påfrestningarna på miljön.

Alla medarbetare ska aktivt verka för att vi utsätter miljön för så små påfrestningar som möjligt.

Miljömål
Vi skall alltid genomföra källsortering av restproukter i minst de fraktioner som kan tas om hand på ett miljöriktigt sätt av avfallsstation och /eller entreprenör.

Våra bilar och hjälpmedel ska följa utvecklingen i miljöarbetet och miljöbegränsande utsläpp skall alltid eftersträvas.

Samtliga medarbetare i företaget ska alltid väga in miljöaspekten i sitt dagliga arbete.

Arbetsmiljöpolicy
Holmgren Bygg AB ska verka för en arbetsmiljö med hög nivå på säkerhetsarbetet. Tillbud och arbetsplatsolyckor ska förebyggas. Ett aktivt och engagerat arbetssätt hos våra medarbetare tillsammans med de styrmedel som används i form av arbetsmiljöplaner, skyddsronder etc skapar en trygg arbetssituation för våra medarbetare.

Arbetsmiljömål
Arbetsplatsolyckor och/eller tillbud ska på alla sätt undvikas genom ett aktivt arbetsmiljöarbete.